0
Nông nghiệp 4.0

Nông nghiệp 4.0

Công nghệ nano ứng dụng trong nông nghiệp

22/11/2021

Công nghệ nano sẽ đóng góp to lớn vào nền nông nghiệp bền vững bằng cách tăng cường sản xuất... ...
Xem thêm

PHẦN 1 - NÔNG NGHIỆP 4.0 trong trồng trọt - Sự ra đời của nông nghiệp 4.0

03/09/2019

Nông nghiệp 4.0 - cuộc cách mạng số trong nông nghiệp chính là sự thay đổi phương thức quản ... ...
Xem thêm